×

Hasta Hakları ; Tanı ve tedavi amacıyla Hastanemize başvuran her birey bölümümüz tarafından denetlenen ve bu metinde yazılı hale 
getirilen hakları her aşamada takip edebilir:
1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:


1.1 Hastanemize başvuran her birey fiziksel düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı tedavi 
olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir. 


1.2 Hasta doktoru ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.


2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı: 


2.1 Hasta her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına 
sahiptir. 


2.2 Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya 
hakkı vardır.


3. Mahremiyet Hakkı: 


3.1 Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Mahremiyetinin korunmasını 
açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. 


4. Bilgi İsteme Hakkı: 


4.1 Hastanın sağlık hizmet ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme 
hakkı vardır. 


5. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: 


5.1 Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kurumunda verilen sağlık hizmetlerinden 
faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve 
unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. 


6. Kayıtları İnceleme Ve Bilgilerin Gizli Tutulma Hakkı:


6.1 Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili ile inceleyebilir ve bir 
suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. 


6.2 Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.


7. Reddetme, durdurma ve rıza: 


7.1 Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde 
hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. 


7.2 Hiç kimse; kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu 
yapılamaz. 


8. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı: 


8.1 Hastanemizin imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler 
alınır.


9. Ziyaret Ve Refakatçi Bulundurma Hakkı: 


9.1 Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, Hastanemizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur 
ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler 
alınır. 


9.2 Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve Hastane imkanlarının elverdiği ve 
hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, 
refakatçi bulundurması istenebilir.